Cataloging Module PDF Print E-mail
Written by Administrator   

คำถามที่พบบ่อย

ถาม  : ทำไมถึงไม่สามารถลบ  Bib ได้

ตอบ : การลบข้อมูลของ Bib  จะลบได้ก็ต่อเมื่อ Bib  ดังกล่าวไม่มีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ Bib นั้นแล้ว ได้แก่

    -  Item record  ข้อมูลรายการตัวเล่ม  และ แต่ละ Item จะลบได้ก็ต่อเมื่อมี  Status  เป็น AV ,  LO  เท่านั้น

    -   Order record ข้อมูลรายการสั่งซื้อ

    -   Checkin Card ข้อมูล Checkin Card สำหรับวารสาร

 

ถาม  : สามารถตรวจสอบรายการทรัพยากรก่อนลงรายการได้หรือไม่  เพื่อป้องกันการลงรายการซ้ำ

ตอบ :  ค้นหารายการทรัพยากรที่มีอยู่แล้วได้จากหน้าจอค้นหาข้อมูลหรือกดปุ่ม F3   และในระหว่างที่ป้อนระบบก็จะตรวจสอบข้อมูล Title Author Edition     ISBN ซ้ำอีกครั้ง

 

ถาม :  ทำไมค้นหาข้อมูล Bib แล้วแสดงจำนวนไม่ตรงกันกับที่แสดงใน OPAC

ตอบ :  ต้องตรวจสอบช่อง Limit Search ว่ากำหนดให้แสดงผลอย่างน้อยกี่รายการ เพราะระบบกำหนดให้แสดงขั้นต่ำ 100  Record  ให้เลือกเป็น  None

ถาม :  สร้าง Bib ซ้ำกัน  ต้องการลบ Bib ใด Bib หนึ่ง  แต่ไม่ต้องการลบ  Item ที่มีอยู่ใน Bib นั้น  เพราะไม่อยากไปสร้างข้อมูล Item ใหม่อีก

ตอบ :  การจะลบ Bib ได้ ใน Bib นั้นต้องไม่มี Item เหลืออยู่   ถ้าในกรณีนี้ ให้ใช้วิธีการ  Merge  หรือ  Move  Item ไปยัง Bib  ที่ต้องการก่อน แล้วค่อยดำเนินการลบ Bib นั้น

Last Updated on Thursday, 18 October 2012 13:37