ALIST USER GROUP ครั้งที่ 3
ข่าว - สัมมนา
Written by Administrator   
Monday, 26 April 2010 17:46

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ครั้งที่ 3

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนย์ เบย์ กระบี่

Automated Library System for Thai Higher Education Institutes

Users Conference

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการสนับสนุนและการให้คำแนะนำจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทำการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes) เพื่อให้ได้ระบบที่มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งานสำหรับห้องสมุดของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

ซึ่งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ได้รับการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มความสามารถและความสะดวกในการทำงานมาตามลำดับ ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น Version 4 ดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดทั่วประเทศได้เห็นความก้าวหน้าและพัฒนาการของระบบ คุณลักษณะที่เพิ่มเติม และได้ทดลองปฏิบัติกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ครั้งที่ 3” เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบห้องสมุด ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และความต้องการเพิ่มเติม รวมถึงทดลองใช้งานระบบห้องสมุด ALIST Version 4

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ใช้ระบบ ALIST ได้ทดสอบความพร้อมของระบบ Version 4 ก่อนการเปิดใช้งานจริง

2.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ใช้ระบบ ALIST เข้าใจระบบการทำงานและฟังก์ชันต่างๆ ของแต่ละโมดูล

2.3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ใช้ระบบ ALIST ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

2.4 เพื่อแนะนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ

3. การดำเนินงาน

3.1 ที่ปรึกษาโครงการ

· ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

· รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ

· กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.3 สถานที่ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนย์ เบย์ กระบี่ อำเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่ http://www.pavilionhotels.com/queensbay/index.php

3.4 วันและเวลาโครงการ วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น.

3.5 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน

3.6 คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการ ดังนี้

· บรรณารักษ์ โปรแกรมเมอร์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

· ผู้สนใจทั่วไป

3.7 วิทยากร ทีมงานพัฒนาระบบ ALIST

· นายสุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล นักวิทยาศาสตร์

· นายวรพจน์ คงอรุณ นักวิทยาศาสตร์

· นายอัษฎายุทธ์ แซ่ลิ่ม นักวิทยาศาสตร์

· นางสาววิไลลักษณ์ ผอมภักดี นักวิทยาศาสตร์

· นายปริวรรต โชติแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์

· นายจีรศักดิ์ สายนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์

· นางสาวทิชาลักษณ์ สุวรรณพฤกษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

· นางสาวปิยนุช แซ่ลิ่ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3.8 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

· วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2553 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง

· วันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ทัศนศึกษาจังหวัดกระบี่ เก็บค่าใช้จ่าย รายละเอียดดูจากเอกสารหน้า 4 และค่าใช้จ่ายการไปทัศนศึกษา ไม่สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้

3.9 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่

· คุณเนาวรัตน์ ทองไทย โทร. 0-7428-2109

· คุณดนยา วราสิทธิชัย โทร. 0-7428-2090

กลุ่มงานบริการวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โทรสาร 0-7428-2109 เว็บไซด์ http://pralist.cc.psu.ac.th

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ใช้ระบบ ALIST จะได้เห็นถึงความแตกต่างของการใช้งาน Version 4 กับการใช้งาน Version ปัจจุบัน

4.2 ห้องสมุดที่ใช้ระบบ ALIST ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และวิธีการแก้ปัญหาในการใช้ระบบร่วมกัน ได้ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ ตลอดจนได้ทบทวนการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบได้เต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

4.3 ผู้ที่สนใจจะใช้ระบบ ALIST ได้มีโอกาสในการทดลองใช้งานระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจการใช้งานต่อไป

 แบ่งปันข่าวนี้ให้กับเพื่อน