System Administration Module
ข้อมูลทั่วไป - เกี่ยวกับ Alist

 

เป็นส่วนที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับระบบได้ในเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานหลักดังนี้


  • สามารถกำหนดนโยบายการให้บริการยืม คืน ได้ เช่น ค่าปรับ  ระยะเวลาในการยืม โดยแยกตามประเภทของสมาชิกและทรัพยากร
  • กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  • ป้อน/ปรับปรุงข้อมูล Lookup Tables
  • สามารถกำหนดรายละเอียดของ Tag ได้เอง”
  • มีฟังก์ชันในการจัดการห้องสมุดสาขา”
  • สามารถปรับปรุงข้อมูลหลายรายการได้ (Global change)”
  • สามารถจัดทำกลุ่มข้อมูลเพื่อการปรับปรุงได้ (Review File)”
  • เครื่องลูกข่ายสามารถอัพเดทโปรแกรมได้อัตโนมัติ”


แบ่งปันข่าวนี้ให้กับเพื่อน
Last Updated on Friday, 22 August 2014 14:52