หน่วยงานที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถานบันอุดมศึกษาไทย (ALIST)
Display # 
21   Link   หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
832
22   Link   ศูนย์การเรียนรู้ชีระ ศุษิลวรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
805
23   Link   ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
548
24   Link   ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยเขตหาดใหญ่
417
25   Link   ห้องสมุดสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
73
26   Link   ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
387
27   Link   ห้องสมุดคณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
67
28   Link   ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
540
29   Link   ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
70
30   Link   ห้องสมุดหอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
69
31   Link   ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
596
32   Link   ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
886
33   Link   หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
868
34   Link   หอบรรณสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
355
« StartPrev12NextEnd »
Page 2 of 2