เนาวรัตน์ สอิด
Position:
ผู้จัดการโครงการ
Address:
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
90110
ประเทศไทย
Phone:
074-282103