Up

คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

คู่มืองานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition Module)
คู่มืองานจัดทำรายการสืบค้น (Cataloging Module)
คู่มืองานให้บริการยืม-คืน (Circulation Module)
คู่มืองานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials Control Module)
คู่มืองานผู้ดูแลระบบ (System Administrator Module)
คู่มืองานแสดงรายงานและสถิติ (Report and Statistics Module)
คู่มืองานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บ สำหรับผู้ดูแล (Web OPAC for Admin)
คู่มืองานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บ สำหรับผู้ใช้ทั่วไป (Web OPAC for User)
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Application ALIST OPAC
 
 
Powered by Phoca Download