Cataloging Module

คำถามที่พบบ่อย

ถาม  : ทำไมถึงไม่สามารถลบ Bib ได้

ตอบ : การลบข้อมูลของ Bib จะลบได้ก็ต่อเมื่อ Bib ดังกล่าวไม่มีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ Bib นั้นแล้ว ได้แก่

    -  Item record ข้อมูลรายการตัวเล่ม และ แต่ละ Item จะลบได้ก็ต่อเมื่อมี Status เป็น AV, LO  เท่านั้น

    - Order record ข้อมูลรายการสั่งซื้อ

    - Checkin Card ข้อมูล Checkin Card สำหรับวารสาร

 

ถาม  : สามารถตรวจสอบรายการทรัพยากรก่อนลงรายการได้หรือไม่ เพื่อป้องกันการลงรายการซ้ำ

ตอบ :  ค้นหารายการทรัพยากรที่มีอยู่แล้วได้จากหน้าจอค้นหาข้อมูลหรือกดปุ่ม F3 และในระหว่างที่ป้อนระบบก็จะตรวจสอบข้อมูล Title Author Edition ISBN ซ้ำอีกครั้ง

 

ถาม :  ทำไมค้นหาข้อมูล Bib แล้วแสดงจำนวนไม่ตรงกันกับที่แสดงใน OPAC

ตอบ :  ต้องตรวจสอบช่อง Limit Search ว่ากำหนดให้แสดงผลอย่างน้อยกี่รายการ เพราะระบบกำหนดให้แสดงขั้นต่ำ 100  Record  ให้เลือกเป็น  None

ถาม :  สร้าง Bib ซ้ำกัน  ต้องการลบ Bib ใด Bib หนึ่ง  แต่ไม่ต้องการลบ  Item ที่มีอยู่ใน Bib นั้น  เพราะไม่อยากไปสร้างข้อมูล Item ใหม่อีก

ตอบ :  การจะลบ Bib ได้ ใน Bib นั้นต้องไม่มี Item เหลืออยู่ ถ้าในกรณีนี้ ให้ใช้วิธีการ Merge หรือ Move  Item ไปยัง Bib ที่ต้องการก่อน แล้วค่อยดำเนินการลบ Bib นั้น

Contact Us

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่,
จังหวัดสงขลา.90110

Tel: 074-282120
Email: support@cc.psu.ac.th

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy