Serials Control Module

คำถามที่พบบ่อย

ถาม  : ทำไมกดปุ่ม Get Bindable List แล้วระบบไม่แสดงรายการวารสารที่ต้องเย็บเล่มให้

ตอบ :  เมื่อกดปุ่ม Get Bindable List โปรแกรมจะตรวจสอบหนังสือที่มีสถานะ Arrived เท่านั้น เพราะเป็นสถานะที่บ่งบอกว่าได้รับหนังสือแล้ว ต่อมาจะตรวจสอบหนังสือที่ถูกกำหนดไว้ว่าจำเป็นต้องอยู่บนชั้นก่อน แล้วจึงแสดงเล่มอื่น ๆ ที่เหลือ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ส่งไปรวมเล่ม ในกรณีนี้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่มีสถานะ Arrived และ จำนวนหนังสือที่กำหนดไว้ว่าต้องอยู่บนชั้นก่อน โปรแกรมจึงคำนวณรายการที่เหลือให้เพื่อนำไปเย็บเล่ม


Print