ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเยี่ยมชมระบบ


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553  ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนา “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย” (ALIST:Automated Library System For Thai Higher Education Institutes) ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญภัค สังฆมานนท์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ฯ (ALIST) ในเวอร์ชัน 3  ได้ให้ความสนใจดูการใช้งานระบบจริงในเวอร์ชันล่าสุดที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร รวมถึงเข้ารับฟังการบรรยายการจัดการระบบเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์อีกด้วย


Print