ทีมงาน ALIST ตั้งตั้งระบบเวอร์ชัน 4 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์


ในวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ทีมงาน ALIST ประกอบไปด้วย นางเนาวรัตน์ สอิด นายวรพจน์ คงอรุณ นายสุทธิพงษ์ อุดมประเสริฐกุล นายจีรศักดิ์ สายนาค และนางสาววราพินธ์ กุลกาญจนาภิบาล ได้ไปติดตั้งระบบ ALIST เวอร์ชัน 4 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

โดยนางเนาวรัตน์ สอิด และ นายวรพจนื คงอรุณ เข้าพบ ผู้บริหารและทีมบรรณารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทุม กาญจนาคาร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปฏิยพรรณ เผือกสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ หอสมุดกลาง คุณรัชนีกร ดวงอาจ หัวหน้าหน่วยงาน : งานอำนวยการทั่วไป

จากนั้นได้มีการอบรมวิธีการใช้โปรแกรม และส่วนประกอบอื่นๆที่เพิ่มเติมในเวอร์ชันใหม่แก่ผู้ใช้งาน  ทั้งนี้ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยวไลลงกรณ์และฝ่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีครับ

 

เข้าพบผู้บริหารและทีมบรรณารักษ์

 

 

 

ปรึกษา พูดคุย รับฟัง

 

บรรยากาศการอบรม


Print