WUNCA 21

สัมมนา Hits: 6738


โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 21 (WUNCA 21th)” ระหว่างวันที่ 13 –15 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี

โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อนำเสนอและให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสทดลองใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ (ALIST) เวอร์ชันล่าสุดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Print