33 เหตุผลที่บรรณารักษ์กับห้องสมุดยังมีความสำคัญ

เป็นบทความที่เจอมาระหว่างหาข้อมูล เลยนำมาให้ได้อ่านกันครับ :)

 

1. Not everything is available on the internet

- อินเทอร์เน็ตไม่ได้มีทุกอย่าง

2. Digital libraries are not the internet

- ห้องสมุดดิจิทัลไม่ใช่อินเทอร์เน็ต

3. The internet isn’t free

- หนังสือบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ฟรีอย่างที่คิด

4. The internet complements libraries, but it doesn’t replace them

- อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงส่วนหนึ่งของห้องสมุดที่ควรจะมี แต่ก็ไม่สามารถแทนที่ได้

5. School Libraries and Librarians Improve Student Test Scores

- ห้องสมุดทางการศึกษาและบรรณารักษ์ที่ทำงานในห้องสมุดทางการศึกษามีส่วนช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้น


6. Digitization Doesn’t Mean Destruction

- การปรับรูปแบบเป็นดิจิทัลไม่ได้หมายความว่าจะต้องลดภาระงาน

7. In fact, digitization means survival

- ความเป็นจริงแล้วการปรับรูปแบบเป็นดิจิทัลจะเน้นไปในความหมายของการรักษาสารสนเทศให้อยู่ได้นาน

8. Digitization is going to take a while. A long while.

- การปรับรูปแบบเป็นดิจิทัลใช้เวลาปรับนิดเดียวแต่ยาวนาน

9. Libraries aren’t just books

- ห้องสมุดไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่เก็บหนังสืออย่างเดียว

10. Mobile devices aren’t the end of books, or libraries

- อุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่ได้เป็นจุดที่สิ้นสุดของหนังสือ และห้องสมุด

11. The hype might really just be hype

- การผสมผสานมันก็แค่ผสมผสาน

12. Library attendance isn’t falling – it’s just more virtual now

- การเข้าใช้ห้องสมุดไม่ได้มียอดที่ลดลง แต่มีการเข้าใช้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น

13. Like businesses, digital libraries still need human staffing

- เช่นเดียวกับการทำธุรกิจ ห้องสมุดดิจิทัลก็ยังคงต้องใช้คนในการจัดการและดำเนินงานอยู่ดี

14. We just can’t count on physical libraries disappearing

- เราไม่สามารถนับจำนวนการสูญเสียของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดทางกายภาพได้

15. Google Book Search “don’t work”

- เพราะว่า Google Book Search ทำงานไม่ดีพอ

16. Physical libraries can adapt to cultural change

- ห้องสมุดที่เป็นกายภาพสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับวัฒนธรรมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้

17. Physical libraries are adapting to cultural change

- ห้องสมุดทางกายภาพต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรม

18. Eliminating libraries would cut short an important process of cultural evolution

- การที่เรากำจัดห้องสมุดถือว่าเป็นการตัดกระบวนการทางสังคมออก

19. The internet isn’t DIY

- อินเทอร์เน็ตไม่ใช่คุณเองก็ทำได้

20. Wisdom of crowds is untrustworthy, because of the tipping point

- ความรอบรู้ของอินเทอร์เน็ตยังไว้ใจไม่ได้ เนื่องจากการแพร่กระจายอาจจะนำมาซึ่งภาวะของข่าวลือ

21. Librarians are the irreplaceable counterparts to web moderators

- บรรณารักษ์ไม่สามารถเปลี่ยนจากคนนั่ง counter เป็น web moderators

22. Unlike moderators, librarians must straddle the line between libraries and the internet

- บรรณารักษ์เป็นคนช่วยประสานช่องหว่างระหว่างห้องสมุดกับอินเทอร์เน็ต

23. The internet is a mess

- อินเทอร์เน็ตคือความยุ่งเหยิง

24. The internet is subject to manipulation

- อินเทอร์เน็ตมีหัวเรื่องที่เกิดจากการผสมผสานหลากหลาย

25. Libraries’ collections employ a well-formulated system of citation

- ห้องสมุดมีระบบการจัดการที่เป็นระบบมากกว่าบนอินเทอร์เน็ต

26. It can be hard to isolate concise information on the internet

- มันยากที่จะแยกข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกจากกันในอินเทอร์เน็ต

27. Libraries can preserve the book experience

- ห้องสมุดสามารถอนุรักษ์หนังสือได้อย่างมีประสบการณ์

28. Libraries are stable while the web is transient

- ห้องสมุดเป็นอะไรที่เก็บข้อมูลได้มั่นคง แต่อินเทอร์เน็ตเก็บอะไรชั่วคราว

29. Libraries can be surprisingly helpful for news collections and archives

- ห้องสมุดสามารถสร้างประโยชน์ในการสร้าง collection ใหม่ๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

30. Not everyone has access to the internet

- ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ เนื่องจากข้อจำกัดหลายๆ อย่าง

31. Not everyone can afford books

- ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีหนังสือ

32. Libraries are a stopgap to anti-intellectualism

- ห้องสมุดช่วยหยุดช่องว่างของความไม่มีความรู้

33. Old books are valuable

- หนังสือเก่ายังมีคุณค่า

 

ที่มา : libraryhub


Print