ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานเยี่ยมชมระบบ


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553  ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนา “ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย” (ALIST:Automated Library System For Thai Higher Education Institutes) ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญภัค สังฆมานนท์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ฯ (ALIST) ในเวอร์ชัน 3  ได้ให้ความสนใจดูการใช้งานระบบจริงในเวอร์ชันล่าสุดที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร รวมถึงเข้ารับฟังการบรรยายการจัดการระบบเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์อีกด้วย

Contact Us

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่,
จังหวัดสงขลา.90110

Tel: 074-282120
Email: support@cc.psu.ac.th

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy