ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes : ALIST) เป็นระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ เหมาะสำหรับห้องสมุดทุกระดับตั้งแต่ห้องสมุดขนาดเล็กระดับโรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย หรือสำหรับห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถรองรับทั้งรูปแบบห้องสมุดเดี่ยวและรูปแบบห้องสมุดสาขา โดยประกอบด้วยระบบย่อยทั้งหมด 6 โมดูล ซึ่งขณะนี้ทีมพัฒนาระบบได้พัฒนาจนถึง Version 4 และได้รับหนังสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

สถาปัตยกรรมการออกแบบระบบ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes : ALIST) มีการออกแบบในรูปแบบ multi-tiered architecture โดยพัฒนาโปรแกรมภายใต้Visual Studio .NET เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ORACLE โดยได้แบ่งเป็น 3 tier และได้ใช้ Web Services เพื่อให้บริการในจุดเชื่อมต่อและสามารถขยายขีดความสามารถการใช้งานได้อย่างไม่จำกัด นอกจากนี้ระบบยังสนับสนุนการทำงานบนระบบจัดการฐานข้อมูล ORACLE 10gR2 (Commercial) หรือบน ORACLE XE (Freeware version)

 

งบประมาณการดำเนินงาน

Server/Software
Price (Baht)
Function
Web 150,000 Web Server
Database 450,000 DB Server
Windows 2016 ขึ้นไป 35,000 OS
Oracle 12c Database Standard Edition2 800,000 Database Software
รวม 1,435,000  

 

1,435,000s

Contact Us

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่,
จังหวัดสงขลา.90110

Tel: 074-282120
Email: support@cc.psu.ac.th

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy