ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes : ALIST) เป็นระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ เหมาะสำหรับห้องสมุดทุกระดับตั้งแต่ห้องสมุดขนาดเล็กระดับโรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย หรือสำหรับห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถรองรับทั้งรูปแบบห้องสมุดเดี่ยวและรูปแบบห้องสมุดสาขา โดยประกอบด้วยระบบย่อยทั้งหมด 6 โมดูล ซึ่งขณะนี้ทีมพัฒนาระบบได้พัฒนาจนถึง Version 4 และได้รับหนังสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

สถาปัตยกรรมการออกแบบระบบ

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย (Automated Library System for Thai Higher Education Institutes : ALIST) มีการออกแบบในรูปแบบ multi-tiered architecture โดยพัฒนาโปรแกรมภายใต้Visual Studio .NET เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ORACLE โดยได้แบ่งเป็น 3 tier และได้ใช้ Web Services เพื่อให้บริการในจุดเชื่อมต่อและสามารถขยายขีดความสามารถการใช้งานได้อย่างไม่จำกัด นอกจากนี้ระบบยังสนับสนุนการทำงานบนระบบจัดการฐานข้อมูล ORACLE 10gR2 (Commercial) หรือบน ORACLE XE (Freeware version)

 

งบประมาณการดำเนินงาน

Server/Software
Price (Baht)
Function
Web 150,000 Web Server
Database 450,000 DB Server
Windows 2016 ขึ้นไป 35,000 OS
Oracle 12c Database Standard Edition2 800,000 Database Software
รวม 1,435,000  

 

1,435,000s

Print