Cataloging Module

 ส่วนงานจัดทำรายการสืบค้นเป็นส่วนงานหลักสำหรับการบันทึกข้อมูลบรรณานุกรม มีฟังก์ชันการทำงานดังนี้

 • รูปแบบการป้อนข้อมูลบรรณานุกรมอิงมาตรฐาน MARC 21
 • ผู้ใช้งานสามารถกำหนด worksheet สำหรับการป้อนข้อมูลได้เอง
 • สามารถสร้างข้อมูลชุดใหม่จากข้อมูลเดิม (Clone) ได้
 • นำเข้าข้อมูลบรรณานุกรม (รูปแบบ MARC ISO 2709) เข้าในระบบได้
 • มีระบบการตรวจสอบและเตือนสำหรับการป้อนข้อมูลบรรณานุกรมซ้ำ
 • มีระบบการล็อคข้อมูลสำหรับการเข้าแก้ไขข้อมูลเดียวกันในเวลาเดียวกัน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเช่น ISBN, ISSN, 14 digit Barcode เป็นต้น
 • ไม่จำกัดปริมาณข้อมูลบรรณานุกรมและข้อมูลตัวเล่ม
 • นำข้อมูลในกลุ่ม 1XX, 4XX, 6XX, 7XX เพื่อจัดทำ Authority Control
 • ระบบมีฟังก์ชันการผนวกข้อมูลบรรณานุกรม (Merge Bibliographic)
 • รูปแบบการป้อนข้อมูล Authority อิงมาตรฐาน MARC21 เพื่อทำรายการโยง (See Ref. , See Also)
 • สามารถพิมพ์ Label ปิดตัวเล่มหนังสือจากระบบได้

Print