Report

 ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานข้อมูลตามความต้องการได้นอกเหนือจากรายงานที่มีอยู่ในระบบซึ่งแสดงผลข้อมูลโดยสรุปของทุกโมดูล ประกอบด้วยรายงานต่าง ๆ ดังนี้

 • รายงานการสั่งซื้อแยกตามประเภทคณะ/ภาควิชา
 • รายงานบรรณานุกรมที่ถูกสร้างและแก้ไข
 • รายงาน Authority ที่ถูกสร้างและแก้ไข
 • รายงานทรัพยากรจองทั้งหมด
 • รายงานแจ้งรับทรัพยากร
 • รายงานทรัพยากรค้างค่าปรับ
 • รายงานการคืนทรัพยากร
 • รายงานค่าปรับระบบยืมคืน
 • รายงานทรัพยากรค้างส่ง
 • รายงานทรัพยากรหาย
 • รายงานรายการทรัพยากรซ่อม
 • สถิติการยืมทรัพยากร

Print