Report

เกี่ยวกับ Alist Hits: 4295

 ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานข้อมูลตามความต้องการได้นอกเหนือจากรายงานที่มีอยู่ในระบบซึ่งแสดงผลข้อมูลโดยสรุปของทุกโมดูล ประกอบด้วยรายงานต่าง ๆ ดังนี้

Print