System Administration Module

 เป็นส่วนที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับระบบได้ในเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานหลักดังนี้

  • สามารถกำหนดนโยบายการให้บริการยืม คืน ได้ เช่น ค่าปรับ ระยะเวลาในการยืม โดยแยกตามประเภทของสมาชิกและทรัพยากร
  • กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  • ป้อน/ปรับปรุงข้อมูล Lookup Tables
  • สามารถกำหนดรายละเอียดของ Tag ได้เอง
  • มีฟังก์ชันในการจัดการห้องสมุดสาขา
  • สามารถปรับปรุงข้อมูลหลายรายการได้ (Global change)
  • สามารถจัดทำกลุ่มข้อมูลเพื่อการปรับปรุงได้ (Review File)
  • เครื่องลูกข่ายสามารถอัพเดทโปรแกรมได้อัตโนมัติ

Print